همان طور که در مطلب 3 عملی که ربات تلگرام قادر به انجام آن نمی باشد! وعده داده بودیم در این پست با بررسی دو مورد از نکاتی که ممکن است ربات های تلگرام امنیت شما را به خطر بیاندازد در خدمت شما هستیم.